Crafts / Artesanía / Thủ công

Arts and Crafts
Repeats every week every Monday and every Tuesday until Tue May 26 2015 except Mon Feb 16 2015, Mon Mar 30 2015, Mon May 25 2015.
Monday, March 2, 2015 - 5:00pm - 6:00pm
Tuesday, March 3, 2015 - 5:00pm - 6:00pm
Monday, March 9, 2015 - 5:00pm - 6:00pm

Build your child’s appreciation for art in specially designed crafts while you enjoy our other programs!

¡Haga la apreciación de arte por su niño en la artesanía mientras que disfrute nuestros otros programas!

Xây dựng đánh giá cao của nghệ thuật thủ công và các chương trình được thiết kế đặc biệt! Xem các đối tượng khác nhau và các phương tiện truyền thông trong khi họ làm cho nghệ thuật!