Plaza de Aprendizaje

This event has already happened. Try a search for similar upcoming events.
Life Skills
Meeting Room

Challenge yourself in these dynamic spaces designed to help you work towards personal goals. Whether you want to practice using your new language skills or to search for a job, Plazas can suit almost any goal you have in mind. Come set up a blueprint for your life!

En este programa para personas de todas las edades, recibirás apoyo y podrás utilizar recursos comunitarios gratuitos para avanzar hacia tus metas personales. En cada sesión conocerás a gente nueva y aprenderás algo nuevo y útil para la vida, ya sea en el trabajo o en la casa.

Xin mới các bạn đến tham gia và dào tạo riêng cho mình nhiều tiết mục sau dây, học một ngôn ngữ khác, hoặc tìm một công việc làm mới. Phòng sinh hoạt là nơi có nhiếu triễn vọng phát triển cho một tương lai dầy ấp mã cac bạn dang ấp ư ơ trong dầu. Xin mới đến dể vẽ ra cho minh một in phơi cho tương lai!